[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"\/plugins\/sectionOne\/img\/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"title","name":"T\u00edtulo principal","className":"Title","icon":"fas fa-h1","hash":["clibmhbl0u"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-title","value":"<h1 style=\"text-align: left;\">Av\u00eds legal<\/h1>","limit":1,"order":50},{"id":"html","name":"Html","className":"HtmlPlugin","icon":"fas fa-code","hash":["urggnca4ais"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-htmlPlugin","value":"<p>De conformitat amb el que preveu el Reglament (UE) 2016\/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d&acute;abril de 2016, relatiu a la protecci&oacute; de les persones f&iacute;siques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulaci&oacute; d'aquestes dades , li informem que les dades personals facilitades a trav&eacute;s del formulari, aix&iacute; com la seva adre&ccedil;a de correu electr&ograve;nic, formen part d&acute;una base de dades que &eacute;s tractada per GLOBAL CONSULTORS BISAURA, SL amb&nbsp; domicili a la pla&ccedil;a Bisaura, 5 de Sant Quirze de Besora (Barcelona) i prove&iuml;da de CIF n&uacute;m. B-65645970, amb la finalitat de prestar els serveis d&acute;assessorament i intermediaci&oacute; immobili&agrave;ria entre d&acute;altres.<\/p>\n<p>La navegaci&oacute; a trav&eacute;s de les p&agrave;gines d&acute;aquesta web no implica la recaptaci&oacute; de cap dada personal de l&acute;usuari.<\/p>\n<p>GLOBAL CONSULTORS BISAURA, SL tan sols rep la informaci&oacute; que l&acute;usuari volunt&agrave;riament li facilita a trav&eacute;s de l&acute;enviament d&acute;un correu electr&ograve;nic o de qualsevol altre mitj&agrave; de comunicaci&oacute;. Les dades que l&acute;usuari faciliti volunt&agrave;riament a trav&eacute;s d&acute;aquesta p&agrave;gina web seran objecte de tractament automatitzat incorporant-se a una base de dades, de la qual &eacute;s responsable de tractament .<\/p>\n<p>Aix&iacute; mateix se l&acute;informa que podr&agrave; exercir els seus drets d&acute;acc&eacute;s, rectificaci&oacute;, cancel&middot;laci&oacute;, oposici&oacute;, i en el seu cas, portabilitat i limitaci&oacute;, aix&iacute; com el dret a l&acute;oblit, enviant un escrit al domicili del Responsable del tractament a l&acute;adre&ccedil;a de la pla&ccedil;a Bisaura, 5 de Sant Quirze de Besora (Barcelona) o b&eacute; lliurant un correu electr&ograve;nic a l&acute;adre&ccedil;a info@globalassessors.cat.<\/p>\n<p>GLOBAL CONSULTORS BISAURA, SL est&agrave; especialment sensibilitzada en la protecci&oacute; de les dades dels usuaris dels serveis als quals accedeixen a trav&eacute;s del lloc web.<\/p>\n<p>En compliment de la normativa de protecci&oacute; de dades abans indicada GLOBAL CONSULTORS BISAURA, SL informa als usuaris del tractament i usos als quals es sotmeten les dades personals que es capten a trav&eacute;s del formulari de la web, amb la finalitat que decideixin, lliure i de forma volunt&agrave;ria, si volen facilitar la informaci&oacute; sol&middot;licitada. En conseq&uuml;&egrave;ncia en compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016\/679 per mitj&agrave; del present document, GLOBAL CONSULTORS BISAURA, SL informa del seg&uuml;ent:<\/p>\n<p><strong>1.-Titularitat del tractament:<\/strong><\/p>\n<p>GLOBAL CONSULTORS BISAURA, SL amb domicili&nbsp; a la pla&ccedil;a Bisaura, 5 de Sant Quirze de Besora (Barcelona) tracta diferents dades de car&agrave;cter personal.<\/p>\n<p>Concretament les dades captades a trav&eacute;s del formulari de la web s&acute;inclouen en el tractament dels usuaris de la web als quals es ser&agrave; d&acute;aplicaci&oacute; la present pol&iacute;tica de privacitat.<\/p>\n<p>Aquestes dades consisteixen en el nom i cognoms i adre&ccedil;a de correu electr&ograve;nic, que s&oacute;n les dades requerides per tal de contactar amb el responsable del tractament.<\/p>\n<p><strong>2.-Finalitat del tractament:<\/strong><\/p>\n<p>La finalitat de la captaci&oacute; i incorporaci&oacute; de les dades als referits tractaments, consisteix en:<\/p>\n<ol>\n<li>Oferir informaci&oacute; sobre els serveis que presta GLOBAL CONSULTORS BISAURA,SL en mat&egrave;ria d&acute;assessorament i intermediaci&oacute; immobili&agrave;ria, entre d&acute;altres serveis.<\/li>\n<li>Resoldre q&uuml;estions o dubtes per part dels usuaris.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Pel cas que GLOBAL CONSULTORS BISAURA, SL contracti amb tercers (encarregats del tractament) que accedeixin a les dades de car&agrave;cter personal per ra&oacute; dels serveis contractats, s&acute;atorgar&agrave; el contracte previst en l&acute;article 28 del Reglament. En l&acute;esmentat contracte es regular&agrave; l&acute;&uacute;s i la confidencialitat de les dades de car&agrave;cter personal, de conformitat amb el que es disposa en la legislaci&oacute; vigent, aix&iacute; com les mesures de seguretat de les quals disposa l&acute;encarregat del tractament per tal de garantir la confidencialitat de les dades.<\/p>\n<p>A l&rsquo;omplir els formularis continguts en la web, l&acute;interessat presta el seu consentiment perqu&egrave; les dades de car&agrave;cter personal subministrades siguin incorporades al citat tractament, essent objecte de tractament per la mateixa de conformitat amb la present pol&iacute;tica de privacitat.<\/p>\n<p><strong>3.-Mesures de seguretat:<\/strong><\/p>\n<p>GLOBAL CONSULTORS BISAURA, SL ha adoptat les mesures de seguretat per protegir les dades de car&agrave;cter personal que legalment s&oacute;n requerides, instal&middot;lant tots els mitjans i mesures t&egrave;cniques al seu abast per evitar la p&egrave;rdua, mal &uacute;s, alteraci&oacute;, acc&eacute;s no autoritzat i robatori dels mateixos.<\/p>\n<p><strong>4.-Exercici dels drets:<\/strong><\/p>\n<p>Els interessats titulars de les dades contingudes en el tractament, aix&iacute; com els titulars de dades contingudes en qualsevol dels tractaments titularitat de GLOBAL CONSULTORS BISAURA, SL, podran dirigir-se al responsable del tractament, amb la finalitat de poder exercitar els seus drets d&acute;acc&eacute;s, rectificaci&oacute;, cancel&middot;laci&oacute;, oposici&oacute;, portabilitat, limitaci&oacute; i per &uacute;ltim supressi&oacute; i oblit respecte a les dades incorporades en el tractament.<\/p>\n<p>Aquests drets &uacute;nicament podran ser exercitats pel propi interessat o el seu representant legal (pr&egrave;via acreditaci&oacute; d&acute;aquesta circumst&agrave;ncia).<\/p>\n<p>A.-El dret d&acute;acc&eacute;s. En exercitar el dret d&acute;acc&eacute;s l&acute;interessat podr&agrave; optar per consultar-ho a trav&eacute;s del lliurament d&acute;un correu electr&ograve;nic o b&eacute; a trav&eacute;s de la comunicaci&oacute; per escrit dirigida a GLOBAL CONSULTORS BISAURA, SL al domicili abans indicat de la pla&ccedil;a Bisaura, 5 de Sant Quirze de Besora (Barcelona).<\/p>\n<p>EL responsable del tractament procedir&agrave; a notificar la seva decisi&oacute; en el termini d&acute;un mes. Si fos en sentit afirmatiu l&acute;interessat podr&agrave; accedir a la referida informaci&oacute; en el termini de 10 dies seg&uuml;ents a la seva notificaci&oacute;.<\/p>\n<p>B.-El dret de rectificaci&oacute; i cancel&middot;laci&oacute; podran ser exercitats, sempre que l&acute;interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments s&oacute;n inexactes, incomplertes, inadequades o excessives. Tamb&eacute; el podr&agrave; exercitar a trav&eacute;s de qualsevol dels dos mitjans abans previstos.<\/p>\n<p>GLOBAL CONSULTORS BISAURA, SL procedir&agrave; a la rectificaci&oacute; o cancel&middot;laci&oacute; dins dels 10 dies seg&uuml;ents al de la recepci&oacute; de la sol&middot;licitud.<\/p>\n<p>C.-El dret de portabilitat podr&agrave; ser exercitat, sempre i quan l&acute;interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments han de ser retornades al titular de les dades o b&eacute; a un altre tercer (encarregat del tractament).<\/p>\n<p>D.-El dret de limitaci&oacute; podr&agrave; ser exercitat, pr&egrave;viament al dret d&acute;oposici&oacute; al tractament de les seves dades, i&nbsp; mentrestant no es resolgui aquest &uacute;ltim, es limiti el tractament de les mateixes.<\/p>\n<p>E.- Els interessats tenen dret a obtenir la supressi&oacute; de les dades (\"dret a l'oblit\"), quan:<\/p>\n<ul>\n<li>Les dades ja no s&oacute;n necess&agrave;ries per a la finalitat per a la qual es van recollir.<\/li>\n<li>Es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament.<\/li>\n<li>L'interessat s'oposa al tractament.<\/li>\n<li>Les dades s'han tractat il&middot;l&iacute;citament.<\/li>\n<li>Les dades s'han de suprimir per complir una obligaci&oacute; legal.<\/li>\n<li>Les dades s'han obtingut en relaci&oacute; amb l'oferta de serveis de la societat de la informaci&oacute; adre&ccedil;ada a menors.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Si GLOBAL CONSULTORS BISAURA, SL ha fet p&uacute;bliques les dades personals i s'han de suprimir, ha d&rsquo;adoptar mesures raonables per informar de la supressi&oacute; als responsables o encarregats que estan tractant les dades.<\/p>\n<p>Es preveuen algunes excepcions a l'exercici d'aquest dret:<\/p>\n<ul>\n<li>L'exercici del dret a la llibertat d'expressi&oacute; i informaci&oacute;.<\/li>\n<li>El compliment d'una obligaci&oacute; legal.<\/li>\n<li>L'exist&egrave;ncia de finalitats d'arxiu en inter&egrave;s p&uacute;blic, de recerca cient&iacute;fica o hist&ograve;rica o finalitats estad&iacute;stiques.<\/li>\n<li>La formulaci&oacute;, l'exercici o la defensa de reclamacions.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>","limit":-1,"order":101}]

Avís legal

De conformitat amb el que preveu el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d´abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades , li informem que les dades personals facilitades a través del formulari, així com la seva adreça de correu electrònic, formen part d´una base de dades que és tractada per GLOBAL CONSULTORS BISAURA, SL amb  domicili a la plaça Bisaura, 5 de Sant Quirze de Besora (Barcelona) i proveïda de CIF núm. B-65645970, amb la finalitat de prestar els serveis d´assessorament i intermediació immobiliària entre d´altres.

La navegació a través de les pàgines d´aquesta web no implica la recaptació de cap dada personal de l´usuari.

GLOBAL CONSULTORS BISAURA, SL tan sols rep la informació que l´usuari voluntàriament li facilita a través de l´enviament d´un correu electrònic o de qualsevol altre mitjà de comunicació. Les dades que l´usuari faciliti voluntàriament a través d´aquesta pàgina web seran objecte de tractament automatitzat incorporant-se a una base de dades, de la qual és responsable de tractament .

Així mateix se l´informa que podrà exercir els seus drets d´accés, rectificació, cancel·lació, oposició, i en el seu cas, portabilitat i limitació, així com el dret a l´oblit, enviant un escrit al domicili del Responsable del tractament a l´adreça de la plaça Bisaura, 5 de Sant Quirze de Besora (Barcelona) o bé lliurant un correu electrònic a l´adreça info@globalassessors.cat.

GLOBAL CONSULTORS BISAURA, SL està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris dels serveis als quals accedeixen a través del lloc web.

En compliment de la normativa de protecció de dades abans indicada GLOBAL CONSULTORS BISAURA, SL informa als usuaris del tractament i usos als quals es sotmeten les dades personals que es capten a través del formulari de la web, amb la finalitat que decideixin, lliure i de forma voluntària, si volen facilitar la informació sol·licitada. En conseqüència en compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 per mitjà del present document, GLOBAL CONSULTORS BISAURA, SL informa del següent:

1.-Titularitat del tractament:

GLOBAL CONSULTORS BISAURA, SL amb domicili  a la plaça Bisaura, 5 de Sant Quirze de Besora (Barcelona) tracta diferents dades de caràcter personal.

Concretament les dades captades a través del formulari de la web s´inclouen en el tractament dels usuaris de la web als quals es serà d´aplicació la present política de privacitat.

Aquestes dades consisteixen en el nom i cognoms i adreça de correu electrònic, que són les dades requerides per tal de contactar amb el responsable del tractament.

2.-Finalitat del tractament:

La finalitat de la captació i incorporació de les dades als referits tractaments, consisteix en:

 1. Oferir informació sobre els serveis que presta GLOBAL CONSULTORS BISAURA,SL en matèria d´assessorament i intermediació immobiliària, entre d´altres serveis.
 2. Resoldre qüestions o dubtes per part dels usuaris.

Pel cas que GLOBAL CONSULTORS BISAURA, SL contracti amb tercers (encarregats del tractament) que accedeixin a les dades de caràcter personal per raó dels serveis contractats, s´atorgarà el contracte previst en l´article 28 del Reglament. En l´esmentat contracte es regularà l´ús i la confidencialitat de les dades de caràcter personal, de conformitat amb el que es disposa en la legislació vigent, així com les mesures de seguretat de les quals disposa l´encarregat del tractament per tal de garantir la confidencialitat de les dades.

A l’omplir els formularis continguts en la web, l´interessat presta el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporades al citat tractament, essent objecte de tractament per la mateixa de conformitat amb la present política de privacitat.

3.-Mesures de seguretat:

GLOBAL CONSULTORS BISAURA, SL ha adoptat les mesures de seguretat per protegir les dades de caràcter personal que legalment són requerides, instal·lant tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori dels mateixos.

4.-Exercici dels drets:

Els interessats titulars de les dades contingudes en el tractament, així com els titulars de dades contingudes en qualsevol dels tractaments titularitat de GLOBAL CONSULTORS BISAURA, SL, podran dirigir-se al responsable del tractament, amb la finalitat de poder exercitar els seus drets d´accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, limitació i per últim supressió i oblit respecte a les dades incorporades en el tractament.

Aquests drets únicament podran ser exercitats pel propi interessat o el seu representant legal (prèvia acreditació d´aquesta circumstància).

A.-El dret d´accés. En exercitar el dret d´accés l´interessat podrà optar per consultar-ho a través del lliurament d´un correu electrònic o bé a través de la comunicació per escrit dirigida a GLOBAL CONSULTORS BISAURA, SL al domicili abans indicat de la plaça Bisaura, 5 de Sant Quirze de Besora (Barcelona).

EL responsable del tractament procedirà a notificar la seva decisió en el termini d´un mes. Si fos en sentit afirmatiu l´interessat podrà accedir a la referida informació en el termini de 10 dies següents a la seva notificació.

B.-El dret de rectificació i cancel·lació podran ser exercitats, sempre que l´interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments són inexactes, incomplertes, inadequades o excessives. També el podrà exercitar a través de qualsevol dels dos mitjans abans previstos.

GLOBAL CONSULTORS BISAURA, SL procedirà a la rectificació o cancel·lació dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud.

C.-El dret de portabilitat podrà ser exercitat, sempre i quan l´interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments han de ser retornades al titular de les dades o bé a un altre tercer (encarregat del tractament).

D.-El dret de limitació podrà ser exercitat, prèviament al dret d´oposició al tractament de les seves dades, i  mentrestant no es resolgui aquest últim, es limiti el tractament de les mateixes.

E.- Els interessats tenen dret a obtenir la supressió de les dades ('dret a l'oblit'), quan:

 • Les dades ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir.
 • Es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament.
 • L'interessat s'oposa al tractament.
 • Les dades s'han tractat il·lícitament.
 • Les dades s'han de suprimir per complir una obligació legal.
 • Les dades s'han obtingut en relació amb l'oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors.

Si GLOBAL CONSULTORS BISAURA, SL ha fet públiques les dades personals i s'han de suprimir, ha d’adoptar mesures raonables per informar de la supressió als responsables o encarregats que estan tractant les dades.

Es preveuen algunes excepcions a l'exercici d'aquest dret:

 • L'exercici del dret a la llibertat d'expressió i informació.
 • El compliment d'una obligació legal.
 • L'existència de finalitats d'arxiu en interès públic, de recerca científica o històrica o finalitats estadístiques.
 • La formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

 

 


Cargando datos. Un momento, por favor...